توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:01:11 AM 1399 / 04 / 25
 

 عناوین مقالات و پژوهشها:

مقالات :

  • دردسرهای یک انگل اجباری (راهنمای پیشگیری و درمان شپش سر- چاپ شده در مجله بهورز )
  • بررسی آگاهی ونگرش دانش آموزان اول راهنمایی شهرستان کاشان در زمینه سیگار سال 83-84
  • بررسی آگاهی ونگرش معلمین در خصوص رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث ترافیکی
  •  بررسی آیات قرآنی  مرتبط با سلامت

طرح تحقیقاتی :

  • نیازسنجی آموزش سلامت دانش آموزان در سال 89
  • بررسی تاثیر آموزش بهداشت فردی بر ارتقاء آگاهی و عملکرد بهداشتی دانش آموزان ابتدایی شهر کاشان – سال 91
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر