توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:06:41 AM 1398 / 03 / 26
 
بهداشت فردی 1.345 مگابایت
3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 نظرات: 26 نمایش: 4087 دانلود: 2717

فیلم ها به فرمت 3gp و قابلیت بلوتوث دارد...
   Noa href ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>httplحtr><> elf" lf"ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r> ta> e.ac. targelf"nt. Acelـve of Health Sci Sci .ir/" target="_se<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r><,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ht<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ht<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ت (umatH<ـاselن)http://iahs.kaums.ac.ir/" target="_se<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>t_sف lf"l.tu(touseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r>ouseover="Hise<,="ShowSubMenu(t_spanuver="Shoahs.r><>تروما<>I >ف۪<><

nteruse>< ف۪pe>< ble><><><>< bl<===  ><=== ><=== ><><><><===><===ontact.r/" tarFooterگ" "Sign="c>nterse><===onrt><ف lfe><ب">ف۪abl<"c>nterfeSuwSubMenu<===gn="c>nte'Subts.r>ouse'tr><>تربیما/=raunteahs.r>ف۪_seis);tte10 h====s h====spanuveeSubMenu(thitouse'10 hoe532nua"Shinu//tarPs.r="//>ف۪_seis);tte10 h====s h===darmanف۪_seis);tte10 h====s h===webdatف۪_seis);tte10 h====s h===darmanف۪_seis);tte10 h====s h===lekasف۪ف۪_seis);tte10 h====s h===lekasف۪ Collegeمـ>ف۪_seis);tte10 h====s h===salamae10 hrtte10 hre clal93_pnlC;" rolsse>< ss="TdM "0" />lekasف۪<" srcisee10 hrtte10 hre clal93_pnlC;" rrenpn< ss="TdMe "0" />ف۪_seis);te10 h====s h===staffchnu(this);===msj>ف۪_seis);te10 h====s h===gallerychnu(this);==msj>ف۪_seis);te10 h====s h===1490.behdasht.gov۪ف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪ce1مـ>ف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪chnu(e14/taahs"this)مـ>ف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪ceh="<"S<"htt"Sف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪mh=l);inse.ljo:S<"t"S<"tوممـ>ف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪mhم(e1l)sis) ahstSف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪/<"tئ);==msj>ف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪r> msjo"htt:otSe10 hrtte10 hre clal93_pnlC;" rolsse>< ss="TdM "0" />lekasف۪<" srcisee10 hrtte10 hre clal93_pnlC;" rrenpn< ss="TdMe "0" />s.aف۪_seis);te10 h====s h===itsmف۪_seis);te10 h====s h===amoozeshs.r>ouseover=samaweb/acaثt"S1 hnu//:وaف۪_seis);te10 h====s h===nobaف۪_seis);te10 h====s h===studlssف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪ف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪ف۪_seis);te10 h====s h===u(ths.r>ouseover=eoatt"S1 hnu//:te1httpljo< t طhsمـ>ف۪_seis);te10 h====s h===mail//>ف۪_seis);te10 h====s h===lekasف۪ sm< tu(this);:otSف۪_seis);t><

lekasف۪<" srcise<

lekasف۪<" srcisete.ac..a sm< tu(this);مـ/hrtt/hrtthrtt lar>lekasف۪<" srciselekasف۪<" srciselekasف۪<" srciselekasف۪itsmlekasف۪lekasف۪<" srciselekasف۪lekasف۪ف۪_seit>eubMenu<===gn="c;brit><فStatt n="cssssssssssssssssssssss ==gonrt><فStatt l93_n="cssssssssssssssssssssss t_spMacing="0"TodayVVCCtrl1_todayvisiten0"mApp_Them>ouse'tr><>ت۪_s 2:.sme3s/PictbMenu<=absmiddle>ouse'tr><>ت۪_s 2:.sm<فStatt n="cssssssssssssssssssssss ==gonrt><فStatt l93_n="c"c"cbribtssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstss ==goMacing="0"CopyRenpnat td umaaـ==go="c>nteahs.r>tl00_portal93_pnlC;" rolsse><

ف۪_sei(hrtt 0_portacolor: #3399ccnu(hrtt lar>lekasف۪ S< a hنt><فStatt

<فStatt l93_

تnrt><فauto0px; k1ت۪ibbbtss(e10 h===javascript:AjaxCallTu10 ==javascriptenuyp ==l93_/javascriptets varnu(fNam ho = ing="0"fdfgorm1_txtYourNam "/tsvarnu(fEmailho = ing="0"fdfgorm1_txtYourEmail"/tsvarnu(fFriendNam ho = ing="0"fdfgorm1_txtFriendNam "/tsvarnu(fFriendEmailho = ing="0"fdfgorm1_txtFriendEmail"/ts_s/scriptts _s==goMaciDivTa"Shnrt><فHiddenElem>ntenpx; ktartal_ba32 heibackground-color:#fffight: 180renpn: #e7e6e7 thit 0s.-witsssssht: 180==g: #e7e6e7 thit 0s.-wisht: 180lefn: #e7e6e7 thit 0s.-wisht: 180bottom: #e7e6e7 thit 0s.-wietssss <>تce11تce11تrtal_e1100%etssss epx; ktartal_ba2 heetssss (e10 h===javascript:Char>eCssCrt><('DivTa"','HiddenElem>nt')< <>ت۪_s مـtsssssssssssss 0tSignssssssssssss e>epx; kta="cection rrtl; l93_pnlC;" rrenpn epx; ktartal_ba3ar_ _32.jpictht: 18><>ت۪مtSignssssssssمtseف۪_s s==goMaciDivTa"Mess10 تcrt><فHiddenElem>nte_s sr==gaumssss==goMaciDivTa"Lcistr>تcrt><فHiddenElem>nte_s sssss==gopx; ktal93_pnlC;" rolsse><

ت0"mim10 s=lcistr>.gi"Shht: 18><>ت۪p ssssssssr==gaumssssr==gaumssss==gpMaciDivTa"Formacrt><فVisitpsElem>nte_s sssss==gocrt><فDivAdminAddEditForma_s sssssssss<>تce11تce11تrtal_e130.ac_s sssssssssssssecrt><فTdVnlCdatorumaa t>ecrt><فTdFormFieldmaa <فTxtFaت۪مtSignssssssssssssssssssss e>ecrt><فTdLabe

ecrt><فTdVnlCdatorumaa a مtSignssssssssssssssssssss e>ecrt><فTdFormFieldmaa <فTxtEnت۪مtSignssssssssssssssssssss e>ecrt><فTdLabe

ecrt><فTdVnlCdatorumaa مtSignssssssssssssssssssss e>ecrt><فTdFormFieldmaa <فTxtFaت۪مtSignssssssssssssssssssss e>ecrt><فTdLabe

ecrt><فTdVnlCdatorumaa a مtSignssssssssssssssssssss e>ecrt><فTdFormFieldmaa <فTxtEnت۪مtSignssssssssssssssssssss e>ecrt><فTdLabe

nteturn AjaxCallT