توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:34:11 AM 1398 / 03 / 26
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر

 
="top"="top"ir/"> نول د4"> c.ir/Def> c.ir/Def> نasp نaaspaaنگاa rtEmouseult7_ka: 3p../App_ThemCater/> 9301/im"" s ٪ref=d="ctl00S t="f رegeir": 17> cbr"> ٪rnud;برتر" TodayVVCCtrl1_todayvisiboشa: 3pApp_ThemCat mide Skin/im"" s t="f یلم های آموزش سلامت<لم هcolor:#ffff00لول ن/<لم هcolor: #3399cc:// href=" s.ا کنانf="http://nobat.kaum>="top"="top"="top"4"> c.ir/Def> c.ir/Def> نasp نaaspc.ir/Defc.ir/Defefول sp /ef=d="ctl00S rtEmouseul19a: 3p../App_ThemCater/> 9301/im"" s Add_Friend-128 روnuassth:l_b="ctl00autorc="hr1_b">aaasp/heafaul;javascript:AjaxCشTstyAFriendNew()لhrb در p<مsuspدسsrac.: #e7e6e7 thi><مsuدسsrlef: #e7e6e7 thi><مsuدسsrbottom: #e7e6e7 thi><مsuا٪ < <دسstal_bcstypaddttpul1_bcsty="tcttpul1_bgeo;Eul100%ا٪ اsp/a>نگ/ac.a="hrpn ectionاtl; ای آمورت؄ا٪ hrb در pنگ/ac.a="hrpngeo;Emo3useا٪ /nud;برتر" fdfgorm1_Im"" 1_ba: 3pim"" s let س_32.jpودسstal_b">>نگ>ها > <ا ir/"> /ef=dبرDivTarMess"" _bc"ctl00HiddenElemCnbl> /.ir/Def/ef=dبرDivTarL /ef=da="hrpnای آموزش سلا٪/nud;برتر" fdfgorm1_nudL ٪/.ir/Def/.ir/Def/ir/;برDivTarForm bc"ctl00Visi /ef=dc"ctl00DivAdminAddEditForm > < <دسstal_bcstypaddttpul1_bcsty="tcttpul1_bgeo;Eul30 s نگ/ac.c"ctl00TdFormFieldac.i >نگ/ac.c"ctl00TdLabenا٪ یروسf=" :>نگ>ها نگ/ac.c"ctl00TdFormFieldac.i >نگ/ac.c"ctl00TdLabenا٪ hrer /> p<=" :>نگ>ها نگ/ac.c"ctl00TdFormFieldac.i >نگ/ac.c"ctl00TdLabenا٪ یروس row نگ>ها نگ/ac.c"ctl00TdFormFieldac.i >نگ/ac.c"ctl00TdLabenا٪ hrer /> p row نگ>ها > <ا ef=da="hrpnای آموlefلا٪٪/.ir/Def/.ir/Def/.ir/Def/.ir/Def نaef نaaef/.ir/Def/.ir/Defef/.>نگaa/.>هاaa/.> <ا /.>نگ گ /.>ها ا /.> <ا efef ef ef ef ef ef html>