توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:31:49 PM 1399 / 03 / 14
 

ثبت سرطان :

ثبت سرطان عبارت است از جمع آوری سیستماتیک ، ذخیره سازی و نگهداری ، تجزیه و تحلیل داده‌های بیماران مبتلا به سرطان که معمولاً در یک منطقه مشخص و یک جمعیت مشخص انجام می‌شود.

یکی از برنامه های بسیار مهم کشوری که در حل اجرا است  برنامه ثبت کلیه  موارد سرطان به منظور تجزیه وتحلیل وانتشار اطلاعات اپیدمیولوژیک مربوط به سرطان ها است تا بر اساس آن بتوان برنامه های مراقبتی پیشگیری ودرمان زودرس سرطان را اجرا نمود بنابراین اطلاعات حاصل از ثبت سرطان جایگاه ویژه ای در برنامه پیشگیری وکنترل بیماریهای غیر واگیر دارد .

برنامه  ثبت سرطان که با مدیریت وهدایت مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر در کشور اجرا می شود عمدتا از طریق جمع آوری وثبت کلیه سرطان ها در مراکز پاتولوژی کشور آغاز گردیده ودر مراحل بعد جمع آوری موارد سرطان از جواز دفن ومدارک پزشکی بیمارستانی نیز اجرا خواهد شد .

طبقه بندی سرطان ها در نظام ثبت سرطان کشور بر اساس طبقه بندی  وکدگذاری بین المللی WHOسرطان ها موسوم به    ICD-Oانجام می گیرد کدگذاری درست سرطان ها پایه محکمی برای ثبت سرطان کارآمد ودر نتیجه تعیین شیوع وبروز سرطان ها است که دو مشخصه مهم اپیدمیولوژیک سرطان ها بوده وبرای تعیین بار بیماری وعلت شناسی آن ها مورد استفاده قرار می گیرند لذا اگر کدگذاری به طور صحیح انجام نشود قضاوت ها وتصمیم گیری ها ی اپیدمیولوژیک ناقص ونادرست خواهد بود .

روشهای ثبت سرطان

بطور کلی برنامه ثبت سرطان دو صورت

 Population base cancer

 Pathologic base cancer registry

اجرا شد که دانشگاه علوم پزشکی کاشان بصورت Pathologic base cancer registryانجام می گرفت واز سال 1390به صورت  Population base cancerدر برنامه IRAN Cancer Regestryثبت می گردد .

به دنبال اجرای برنامه ثبت سرطان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و براساس آمار جمع آوری شده وضعیت سرطان بدین شرح می باشد:

سرطان های شایع براساس اطلاعات سال 1390 در خانم ها به ترتیب: پستان، پوست، کولون ( روده بزرگ) ومری و در آقایان : پوست، معده، مثانه و پروستات است.

تاریخ بروزرسانی:18/6/91

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر