EN |
    ورود
   8:53:23 PM

توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1399 / 05 / 14
 

گروههای گیرنده خدمت در مرکز مشاوره :

1- کلیه مواردHIV/AIDS شناسایی شده در منطقه تحت پوشش
2- افراد با سابقه رتار پرخطر جنسی و یا مبتلا به STI
3- افراد دارای مصرف مواد مخدر تزریقی
4- خانواده افراد HIV/AIDS
5- داوطلبین اختیاری مشاوره

شرح فعالیتهای مراکز مثلثی :

تایید تشخیص کلیه موارد مشکوک به HIV باید به وسیله آزمایش نهایی انجام شود ومتعاقباپاسخ کلیه آزمایشهای مثبت بهمرکز مشاوره بیماریها ارسال شود.پس از دریافت گزارش اقدامات ذیل جهت این ا فراد به مرحله اجرا در خواهد آمد :


1- جمع آوری و گزارش موارد شناسایی شده
2- تشکیل پرونده اولیه (پرونده غیر فعال )
3- ثبت مشخصات بیمار در کامپیوتر و دفاتر
4- نجام پیگیری فعال و دعوت از فرد و خانواه وی جهت مراجعه به مرکز
5- تشکیل پرونده فعال پس از اولین مراجعه بیمار
6- انجام مشاوره به منظور کمک به فرد و خانواده وی در پذیرش بیماری وکاهش رفتارهای پرخطر و ایجاد رفتار سالم
7- انجام معاینه کامل و بررسی وضعیت بیمار از نظر بیماریهای همراه و تعیین فاز بیماری و ثبت نتایج و یافته ها در پرونده بیمار
8- انجام آزمایشهای پایه و پیگیر مورد نیاز و تکرار آن بر اساس دستورالعمل
9- اقدامات پروفیلاکسی در صورت لزوم
10- تجویز دارو وانجام درمانهای سرپایی مورد نیاز
11- ارجاع : افراد در صورت لزوم جهت دریافت اقدامات تخصصی تر و یا خدمات حمایتی به سطوح ذیل ارجاع می شوند :

- ارجاع جهت مشاوره های تخصصی
- بیمارستانها جهت درمانهای بستری و یا اعمال جراحی
- دندانپزشکی
- بهزیستی جهت ترک اعتیاد
- کمیته اماد و هلال احمر و ..... جهت دریافت خدمات حمایتی
- ارائه خدمات تنظیم خانواده : به منظور پیشگیری از بارداری افراد متاهل وهمچنین جلوگیری از انتقال عفونت با توزیع کاندوم


12- انجام واکسیناسیون
13- انجام اصول harm Reducion:

- آموزش روشهای مناسب کاهش آسیب
- تحویل سرنگ رایگان به مصرف کنندگان مواد تزریقی
- تحویل داروهای مسکن و ر صورت امکان داروهای جایگزین مثل متادون
- مشاوره و آموزش به منظور تغییر روش صرف از تزریقی به تدخینی و یا خوراکی
- کمک به ترک اعتیاد
- تحویل کاندوم به کلیه متقاضیان تحت مراقبت اعم از مجرد یا متاهل

14- تشکیل گروههای همیار در بین بیماران به منظور ایجاد حس همیاری و تعامل در آنان
15- انجام پیگیری فعال در صورت عدم مراجعه بیمار با دقت کامل و حفظ اصول محرمانه بودن اسرار
16- ثبت کلیه اقدامات در دفاتر مخصوص و کامپیوتر
17- بررسی علت مرگ و ثبت آن در فرم بررسی بالینی و فرم ثبت موارد مرگ مبتلایان