توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:04:00 PM 1399 / 03 / 12
 
برنامه های واحد بهداشت حرفه ای:

1) فعالیتهای آموزشی و اجرای کلاسهای آموزشی و باز آموزی ویژه گروههای هدف شامل :
 • بهگران و بهداشتیاران کارخانجات
 • بهورزان ،کاردانان بهداشتی وپزشکان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 • کارگران و متصدیان صنوف خدماتی –تولیدی
 • مدیران صنایع ، مدیران ادارات و قضات
 • همکاری با دانشگاه در برگزاری دوره های باز آموزی طب کار

 2) نظارت برکنترل عوامل زیان آور محیط کار کارگاهها وکارخانجات:

 • بازدید از کارگاهها و کارخانجات
 • صدور صلاحیت بهداشتی در پاسخ به استعلام مجمع امور صنفی
 • تهیه و تکمیل چک لیستهای مربوط به کنترل عوامل زیان آور محیط کار و ارسال بازخوراند آن به کارفرمایان
 • شرکت در جلسات کمیته مشاغل سخت و زیان آور و انجام بازدیدهای مربوطه و تهیه گزارش
 • پیگیری جهت رفع نواقص بهداشتی کارگاهها و کارخانجات از طریق مکاتبه با متصدیان کارگاهها و کارفرمایان

 3) راه اندازی و نظارت بر فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، ایستگاههای بهگر و خانه های بهداشت کارگری:

 • فعال نمودن کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار کارخانجات با بکارگیری کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای بعنوان مسئول کمیته
 • تهیه و تکمیل چک لیست نظارت برفعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
 •  تهیه و ارسال بازخوراند صورتجلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
 • اجرای دوره های بازآموزی برای کاردانان و کارشناسان بهداشت حرفه ای مسئول بهداشت کمیته ها
 • اجرای دوره آموزش یکماهه بهگر
 • اجرای دوره باز آموزی بهگران و بهداشتیاران کارخانجات


4) ارجاع پرونده کارگاهها و کارخانجات متخلف از اصول و موازین بهداشت حرفه ای به مراجع قضایی

 
 • ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف
 • ارجاع پرونده به دادگاه یادادگستری و انجام پیگیریهای لازم
 • حضور در دادگاه جهت پیگیری
 • برگزاری جلسات هماهنگی با قضات دادگستری
 • آموزش قضات

 5) اجرای طرح بقا :

 • بازدید از کارگاهها ی قالیبافی روستایی
 • پیگیری جهت رفع نواقص بهداشتی در کارگاههای قالیبافی روستایی
 • آموزش قالیبافان در زمینه بیماریهای شغلی و عوامل ز یان آور موجود در کارگاههای قالیبافی
 • انجام معاینات دوره ای قالیبافان در مراکز بهداشتی درمانی روستایی بطور رایگان
 • پیگیری ارجاعات انجام شده


                                                                                   (آخرین بروزرسانی تاریخ 25/4/1394)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر