توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:01:59 AM 1400 / 05 / 14
 

اعضای کمیته :

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
دکتر سید علیرضا مروجی
سرپرست معاونت بهداشتی
2
دکتر مسعود دهقانی
رئیس مرکز بهداشت و کارشناس مسئول آموزش سلامت
3
جواد سلمانی
کارشناس بهداشت محیط و دبیر جلسه
4
محسن فتحی مقدم
کارشناس مسئول بهداشت محیط
5
جواد رجبی
کارشناس  واحد مبارزه با بیماریها
6
دکتر حسن حلواچی
کارشناس مسئول واحد گسترش
7
دکتر زهرا نخی
کارشناس مسئول بهداشت خانواده
8
شهناز خاندایی
کارشناس مسئول بهداشت مدارس
9
دکترمرضیه اخباری
کارشناس مسئول بهداشت رون
10
دکتر مرتضی پنجه شاهی
کارشناس مسئول بیماری های غیر واگیر
11
حبییب اله رحیمی
کارشناس مسئول آمار
12
اعظم مدیحی
کارشناس بهداشت خانواده
13 حجتی مسئول دفتر فنی
 

 شرح وظایف:

1- افزایش قابلیت های خدمات بهداشتی و درمانی موجود وارتقاءدانش فنی کارکنان بهداشت و درمان در زمینه بلایا .
2- افزایش سطح سلامت جسمی و روانی و اجتماعی و معنوی مردم جهت کاهش آسیب پذیریدر شرایط متفاوت و در مراحل مختلف آمادگی، مقابله ، بازسازی
3- تامین سلامت کارکنان امور مختلف مدیریت بحران و نیز مردم در شرایط بحرانی .
4- تداوم عملیات ایمن در ساختمان های اداری مربوطه ، خانه های بهداشت ، مرکز بهداشت، مراکز بهداشتی –درمانی، درمانگاهها ، پایگاههای اوژانس و بیمارستانها در شرایط مختلف.
5- تضمین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به موقع و موثردر شرایط مختلف و کاهش زیانها و خسارات مالی ناشی از بحرانها.
6- تامین امکان تداومبهره گیریاز نیروهای متخصص رسمی و داوطلب جهت دستیابی به اهداف فوق.
7- تامین شرایط بازگشت به وضعیت عادی .
8- بازسازی خدمات و تسهیلات بهداشتی و درمانی.
9-تامین امکانات لازم در سطح کشورجهت مقابله با حوادث.
10-سطح بندی خدمات و تدوین پروتکل های لازم برای پیشگیری ، درمان و توانبخشی.

مطالب آموزشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر