توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:11:12 AM 1400 / 05 / 14
 

اهداف شورای آموزشی معاونت بهداشتی

هدف کلی

ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزشها در حوزه معاونت بهداشتی

اهداف اختصاصی :
- ارتقاء آموزش جامعه با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد

- ارتقاء آموزش مربیان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد

- ارتقاء آموزش کارکنان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد

- ارتقاء آموزش دانشجویان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد

وظایف شورای آموزشی

1 - سیاستگذاری و نظارت برنامه های آموزشی در زمینه :

•         نیاز سنجی

•         اولویت بندی

•         تعیین گروههای هدف

•         طراحی روشهای آموزشی

•         اجرای برنامه های آموزشی

•         پایش و ارزشیابی

•         نحوه هزینه کرد اعتبارات

2- ارزیابی مجموعه های آموزشی حوزه معاونت

3-  توسعه پژوهش در زمینه آموزش

شورای آموزشی

 

شورای آموزشی ازسال82شروع به فعالیت نمود و درسالهای مختلف با تغییر معاونتها دچار تغییر شده است . بطوریکه در بعضی سالها فعالیت آن متوقف و در بعضی سالها به صورت جدی فعالیت نموده، شورای آموزشی فعلی ازاواخرسال86به صورت جدی شروع به کارکرد.

 در سال88با تغییر اعضا و انتخاب از محیط ، حرکتی دیگر را آغازنمود.

 درسال90با توجه به نیاز احساس شده، نماینده شبکه اران و بیدگل هم اضافه شد تا اموراموزشی با هماهنگی بیشتری انجام شود.درسال91نیز مجدداً تعدادی به اعضای شورا اضافه شدند

 اعضای شورای آموزشی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر علیرضا مروجی

معاون بهداشتی و رئیس شورا

2

خانم زهره رجبی

کارشناس مسئول بهورزی و دبیرشورای آموزشی

3

آقای دکتر مجید حسن زاده

مدیر دانشکده پزشکی و عضو شورای آموزشی

4

آقای حسن کفاش

مسئول امور اداری  و عضو شورای آموزشی

5

خانم دکتر مرضیه اخباری

کارشناس مسئول واحد سلامت روان و عضو شورای آموزشی

6

خانم زهرا  کچویی

مربی مرکز آموزش بهورزی  و عضو شورای آموزشی

7

خانم  اعظم ترنجی نژاد

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی وعضو شورای آموزشی

8

خانم  حمیده غفاریان

کارشناس برنامه کودکان معاونت بهداشتی وعضو شورای آموزشی

9

خانم  محبوبه اعلانی

کارشناس آموزش سلامت و عضو شورای آموزشی

10

خانم  معصومه گندمی

مربی بهورزی شبکه آران و بیدگل و عضو شورای آموزشی

11

خانم  زهره ربانی

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی و عضو شورای آموزشی

12

آقای  جواد رجبی

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر و عضو شورای آموزشی

13

خانم  مریم حجازی

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی و عضو شورای آموزشی

14

خانم مرضیه صدف

کارشناس  بهداشت حرفه ای و عضو شورای آموزشی

15

آقای  جواد سلمانی

کارشناس بهداشت محیط و عضو شورای آموزشی

16

آقای سید مهرداد جزایری

کارشناس بیماریهای غیرواگیر و عضو شورای آموزشی

 

در سال 92 با توجه به گستردگی فعالیتها و با هدف تخصصی تر نمودن امور، اعضا در دو کمیته با عناوین ارزیابی برنامه های آموزشی و ارزیابی رسانه ها تقسیم شدند تا در جلسات جداگانه به بررسی برنامه ها و تولیدات آموزشی بپردازند .  برنامه ریزی جهت بررسی رسانه ها به واحد آموزش سلامت و برنامه ریزی جهت بررسی برنامه های آموزشی به مرکز آموزش بهورزی محول گردید .

اعضای کمیته ارزیابی  برنامه های آموزشی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

خانم زهره رجبی

کارشناس مسئول بهورزی و دبیر کمیته

2

آقای حسن کفاش

مسئول امور اداری  وعضو  کمیته

3

خانم دکتر مرضیه اخباری

کارشناس مسئول واحد سلامت روان و عضو  کمیته

4

خانم زهرا  کچویی

مربی مرکز آموزش بهورزی وعضو  کمیته

5

خانم  معصومه گندمی

مربی بهورزی شبکه آران و بیدگل و عضو  کمیته

6

خانم  زهره ربانی

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی و عضو  کمیته

7

آقای  جواد رجبی

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر و عضو  کمیته

8

آقای سید مهرداد جزایری

کارشناس بیماریهای غیرواگیر و عضو  کمیته

9

آقای  جواد سلمانی

کارشناس بهداشت محیط و عضو  کمیته

10

خانم حمیده غفاریان

کارشناس برنامه کودکان معاونت بهداشتی وعضو  کمیته

11

خانم محبوبه اعلانی

کارشناس آموزش سلامت و عضو  کمیته

 

اعضای کمیته ارزیابی رسانه های آموزشی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر مجید حسن زاده

مدیر دانشکده پزشکی و عضو کمیته

2

خانم زهره رجبی

کارشناس مسئول بهورزی و دبیرکمیته

3

خانم زهرا  کچویی

مربی مرکز آموزش بهورزی  و عضو کمیته

4

خانم  اعظم ترنجی نژاد

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی وعضو کمیته

5

خانم  حمیده غفاریان

کارشناس برنامه کودکان معاونت بهداشتی وعضو کمیته

6

خانم  محبوبه اعلانی

کارشناس آموزش سلامت و عضو کمیته

8

خانم  معصومه گندمی

مربی بهورزی شبکه آران و بیدگل و عضو کمیته

9

خانم  مریم حجازی

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی و عضو کمیته

10

خانم مرضیه صدف

کارشناس  بهداشت حرفه ای و عضو کمیته

 

(آخرین بروز رسانی22/5/1394)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر