توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:11:56 AM 1400 / 05 / 14
 
شورای پژوهشی
 اعضای شورای پژوهشی
 
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت
1 دکتر سید علیرضا مروجی سرپرست معاونت بهداشتی
2 دکتر مسعود دهقانی رئیس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت
3 دکتر زهرا نخی کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده
4 ام البنین مشهدی کارشناس آموزش سلامت
5 مرضیه صدف کارشناس بهداشت حرفه ای
6 جواد رجبی کارشناس مبارزه با بیماری ها
7 احسان زارعی کارشناس بهداشت محیط
8 زهره رجبی مدیر مرکز آموزش بهورزی
9 اعظم مدیحی کارشناس بهداشت خانواده
10 حبیب اله رحیمی کارشناس مسئول واحد آمار
 
 
 نام دبیر : دکتر مسعود دهقانی
 
 
 شرح وظایف:
 
1- تعیین اولویتهای پژوهشی معاونت بهداشتی و بازنگری آن در صورت لزوم
2-اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی معاونت به پژوهشگران مرتبط در حوزه معاونت ودانشگاه.
3-تلاش در جهت ارتقاء علمی و عملی اعضای شورا و داوطلبین پژوهش در معاونت.
4-تسهیل فرایند پژوهش در حوزه معاونت.
5-جلب حمایت و مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در پژوهش های حوزه معاونت وانجام همکاری متقابل با پژوهشهای آنها.
6-جلب همکاری ومشارکت بین بخشی با سازمانهای خارج از دانشگاه در راستای اولویتهای پژوهشی.
7-بررسی و پاسخگویی طرح های پژوهشی پیشنهادی پرسنل حوزه معاونت.
8-ساماندهی طرحهای پژوهشی معاونت در راستای فرمت معاونت پژوهشی دانشگاه و ارسال آنها.
9-ایجاد انگیزه تشویق و هدایت پرسنل در انجام فعالیتهای پژوهشی .
10-نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات طرحهای پژوهشی.
11-تعیین راهکارجهت به کار گیری نتایج پژوهشها در جهت ارتقاء سلامت جامعه.
12-ارسال صورتجلسات شورای پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه.
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر