توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:19:23 PM 1401 / 07 / 13
 
شرح وظایف واحد بهداشت دهان ودندان
 
1- آموزش :
 
- آموزش مادران باردار در ماههای 3 ، 5 ، 7 بارداری توسط دندانپزشک یا بهداشتکار دهان و دندان صورت می گیرد.
- آموزش مادران شیرده
- آموزش کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی ( بطور غیر مستقیم توسط مادرانشان )
- آموزش کودکان 12 – 6 ساله

 
2- افزایش کمی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان

الف ) تأمین تجهیزات مورد نیاز ب ) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز

الف ) تأمین تجهیزات مورد نیاز

- تجهیزات خانه بهداشت در خصوص وسایل کمک آموزشی شامل ماکت دندان ، مسواک ، فلیپ چارت ، پوستر ، پمفلت و نخ دندان
- تجهیز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در خصوص ادامه خدماتی چون کشیدن ، ترمیمی ، جرم گیری ، فلورایدتراپی و فیشورسیلانت

ب ) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز

- تأمین نیروی انسانی در سطح یک خدمات بهداشت دهان و دندان که بهورزان ، رابطین ، معلمین داوطلب و کاردانهای بهداشت خانواده قرار دارند.
- تأمین نیروی انسانی در سطح دو خدمات بهداشت دهان ودندان بهداشتکاران و دندانپزشکان قرار دارند.

3- افزایش کیفی خدمات اولیه بهداشت دهان ودندان

- ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط خدمت دهندگان :

الف: در سطح یک :

آموزش بهورزان ، آموزش معلمین داوطلب و مربیان بهداشت ، آموزشی کاردانهای بهداشت خانواده

 ب: در سطح دو :

بازآموزی بهداشتکاران دهان ودندان ، آموزش دندانپزشکان ، بازآموزی کارشناسان مسؤول استان . 

طرح های در دست اجرا توسط واحد بهداشت دهان و دندان :


- طرح بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 3سال
- اجرای طرح فیشورسیلانت در مراکز بهداشتی درمانی
- فعال نمودن یونیت های سیار دندانپزشکی در مدارس به منظور ارائه خدمات پیشگیری به دانش آموزان

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر