توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:23:08 AM 1399 / 04 / 25
 

شرح وظائف کارشناس برنامه بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها


1. تدوین برنامه عملیاتی
2. پیگیری اجرای دستورالعملها و استانداردهای مرتبط
3. مشارکت در جلسات کمیته کنترل عفونت و لنژ بیمارستانها
4. ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی جهت برطرف کردن مشکلات بهداشتی در بیمارستانها
5. پیگیری ایجاد پست های کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان
6. شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی
7. برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
8. تدوین و تهیه بسته های آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، فیلم و گاهنامه و... )
9. آموزش و اطلاع رسانی همگانی از طریق رسانه و جراید و نصب بنر و...
10. پیگیری تامین نیازها در راستای برنامه
11. پیگیری و نظارت بر تشکیل پرونده های بهداشتی پرسنل و واحدهای بیمارستانی
12. ارزیابی تجهیزات و وسایل و دستگاههای مختلف در خصوص ملاحظات بهداشت محیطی
13. تهیه و تدوین برنامه های نظارتی بر مراکز بهداشتی درمانی و...
14. مشارکت در انجام برنامه ارزشیابی سالانه بیمارستانها
15. کنترل وسایل و تجهیزات بهداشتی بیمارستان در بخشهای C.S.N ، لنژری و آشپزخانه
16. نظارت بر مستمر وضعیت دفع فاضلاب بیمارستانها
17. نظارت مستمر بر وضعیت دفع پسماندهای بیمارستانی
18. نظارت بر وضعیت گندزدایی و ضدعفونی و استریلیزاسیون

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر