توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:31:05 PM 1399 / 05 / 13
 

مقدمه:

باتوجه به اینکه سلامت دانش آموزان ، متضمن سلامت تمام جامعه می تواند باشد. بدون شک آگاهی از میزان سلامتی دانش آموزان یکی از گامهای مهم در امر آموزش و پرورش استعدادهای آنان بوده و تشخیص به موقع نارساییهای جسمانی و اختلالات روانی رفتاری آنان می تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری نماید . در حال حاضر خدمات مراقبتی دانش آموزان شامل : ارزیابی مقدماتی ومعاینات عمومی پزشکی برای پایه های اول ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه و در قالب شناسنامه سلامت دانش آموزان انجام می شود.

اهداف :

هدف کلی :

سنجش سلامت دانش آموزان پایه های اول ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بر اساس شناسنامه سلامت درمدارس تحت پوشش

اهداف اختصاصی:

1- ارزیابی مقدماتی و معاینه عمومی پزشکی حدود 100%دانش آموزان پایه اول ابتدایی در مدارس تحت پوشش
2- ارزیابی مقدماتی و معاینه عمومی پزشکی حدود 80%دانش آموزان پایه اول راهنمایی در مدارس تحت پوشش
3- ارزیابی مقدماتی ومعاینات عمومی پزشکی بیش از 60%دانش آموزان پایه اول متوسطه در مدارس تحت پوشش
3- شناسایی دانش آموزان دارای اختلال یا بیماری درمدارس تحت پوشش
4- تعیین میزان شیوع اختلالات / بیماریها در دانش آموزان
5- پیگیری ارجاعات تخصصی دانش آموزان
6-آموزش خانواده های دانش آموزان دارای اختلال / بیماری
7- تکمیل شناسنامه سلامت جهت دانش آموزان مراقبت شده

آمار و شاخص سلامت:

 جدول شماره 1:فراوانی نسبی دانش آموزان تحت پوشش ومراقبت شده به تفکیک شهرستان و منطقه درسال تحصیلی90-89

 

شاخص

منطقه

شهرستان

درصد دانش آموزان تحت پوشش

درصد مراقبت دانش آموزی

شهر

روستا

جمع

شهر

روستا

جمع

کاشان

93/9

100

94

93/6

100

93/6

آران وبیدگل

100

100

100

100

100

100

 جدول شماره 2 : فراوانی نسبی خدمات مراقبتی دانش آموزان بر حسب پایه و مقطع تحصیلی ومنطقه در شهرستان کاشان- سال تحصیلی 90-89

 

پایه و مقطع تحصیلی

شهر

روستا

جمع

اول ابتدائی

99/5

100%

99/6

اول راهنمائی

95

100%

95/4

اول متوسطه

84/2

100%

84/5

 کل

 93/6

 100%

93/6 

 

 

عدم پوشش کامـل مراقبتها در مناطق شهری به دلیل کمبودنیروی بهداشتی وپزشک، معاینات ناقص مدارس غیرانتفاعی و مشارکت ضعیف برخی مدیران مدارس در اجرای برنامه می باشد.

در راستای انجام خدمات مراقبتی نوآموزان با توجه به اینکه از جمله بیشترین اختلالات در نوآموزان معاینه شده در سال های اخیر اختلالات رشد بوده است لذا اقداماتی در این زمینه صورت گرفت.بگونه ای که همزمان با سنجش سلامت نوآموزان خدمات پیشگیری دهان و دندان شامل فلوراید تراپی بطور همزمان با سنجش نوآموزان به ایشان ارائه گردید .

-همچنین با توجه به اینکه بسته خدمات بالینی گروه سنی 25-6 سال نیز برای اولین بار وارد سیستم

گردید ه است انجام معاینات نوآموزان نیز بر اساس بسته خدمات مذکور انجام گردیده است .

قابل ذکر است همزمان با سنجش نوآموزان پرونده الکترونیک نیز به صورت Onlineبرای ایشان تشکیل گردید .(پوشش تشکیل پرونده الکترونیک 89% می باشد )

 

                                                                                                                                                                                     بر وزرسانی 7/10/1390

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر