توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:27:18 PM 1399 / 03 / 14
 

ترویج تغذیه با شیر مادر


هدف :
هدف از اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر تغذیه انحصاری کودکان با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تداوم شیر مادر همراه با غذاهای کمکی تا پایان 2 سالگی است و فقط در موارد معدودی که شیرخواران به دلایلی از شیر مادر محروم می شوند، تغذیه با شیرمادران سالم دیگرتوصیه می شود.

 

فعالیتهای آموزشی ، حمایتی و خدماتی زیر می بایست تقویت واجرا گردد:


1-آموزش کارکنان
2- اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر
3- اجرای اقدامات دهگانه در بیمارستانهای دوستدار کودک و بخشهای اطفال
4- پایش و ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک
5-آموزش مادران

6- نظارت بر کمیسیون شیرمصنوعی (مشاوره با مادران در زمینه شیرمادر، تعیین سهمیه شیرمصنوعی و تحویل کالابرگ مربوطه و تایید مرخصی شیردهی جهت کارکنان)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر