توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:02:48 PM 1399 / 03 / 14
 

بهداشت روان روستائی

پس از اجرای پایلوت طرح بهداشت روان درمراکز وخانه های بهداشت شهرکرد وشهرضا درسال 1365 وپیگیری ، پژوهش وارزیابی کارآمدی خدمات سلامت روان برنامه بهداشت روان درسال 1367 بعنوان جزء نهم نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ( PH.C ) ادغام گردید. بدلیل عدم دسترسی به خدمات تخصصی وکمبود نیروهای متخصص روانپزشکی، پس از وبدنبال آموزش پرسنل شاغل درمراکز بهداشتی درمانی روستائی این برنامه درمراکز روستائی آغاز گردید. براساس برآوردها وپژوهشهای کاربردی ودستیابی به میزان شیوع، اختلالات شدید و خفیف روانی ، صرع وعقب ماندگی ذهنی بعنوان گروههای اصلی و اختلالات روانی ، رفتاری کودکان بعنوان جزء فرعی مد نظر قرارگرفت .درحال حاضر 100% مراکز بهداشتی درمانی روستائی خدمات سلامت روان را به گروههای هدف ارائه می نمایند پژوهشهای انجام شده بویژه درسال 1378 شیوع اختلالهای روانی درجمعیت بالای 15 سال را درمناطق روستائی کشور 9/20 درصد نشان میدهد . برآوردها شیوع اختلالات شدید را 6/0% ،بیماریهای خفیف روانی را5 تا 10% ،اختلال صرع را 5/0% تا 1% واختلال عقب ماندگی ذهنی را 5% تا 1% نشان میدهد شناسائی وبیماریابی فعال ، ارجاع بیماران به پزشکان آموزش دیده ، تشکیل پرونده درمانی وپیگیری ومراقبت از بیماران از اهم اقدامات برای بیماران تحت پوشش درمراکز بهداشتی درمانی روستائی است .

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر