توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:26:39 AM 1399 / 04 / 24
 
الف) چالشهای مالی واعتباری

- عدم لحاظ نمودن اعتبارات بیمه روستایی در موافقتنامه های تفضیلی دانشگاه
- عدم تأیید اجرای طرح مذکور از سوی ناظران محاسباتی ( دیوان محاسبات کشور ، حسابرسان دانشگاه )
- کمبود اعتبارات در تملک داراییها جهت خرید تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی ، خانه زیست پزشک
- کمبود درآمدهای اختصاصی و عدم کفاف آن در سیستم
- کمبود بودجه امور دارویی و افزایش نسبی قیمت سالیانه داروها
- کمبود اعتبار در جذب پزشک و نیروی کمک پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شلوغ در ایام تعطیل و مرخصی ها
- تحمیل هزینه های نامحسوس به سیستم در مسیر اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده (تأمین سرایدار متصدی فروش قبض و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه در جابجایی نیروها و انجام سیاری ها و دسترسی به پزشکان و... )
- عدم پرداخت بموقع کارانه به سایر پرسنل بدلیل کمبود اعتبار
- طولانی شدن مسیر گردش مالی از اداره بیمه تا معاونت بهداشتی و تأخیر در پرداخت حقوق به پزشکان
- کمبود اعتبارات دریافتی از بیمه روستایی بدلیل عدم محاسبه سرانه سایر بیمه ها ، حتی بیمه خدمات درمانی

 ب ) چالشهای سیستم ارجاع و درمان بیماران

- جایگزین نمودن سطح یک بیمه خدمات درمانی ( مرکز بهداشتی درمانی ) به جای سطح یک نظام شبکه ( خانه بهداشت ) و حذف بهورز در سطح یک درمان بیماریهای ساده علامتی و شفاف نبودن نقش بهورز در سیستم ارجاع بیماران
- عدم تغییر نگرش پزشکان متخصص و پزشک خانواده در مورد اهداف سیستم ارجاع و اهمیت آن در نظام سلامت
- عدم کارشناسی دقیق در مورد کاربری پرونده سلامت و جایگاه آن در سیستم شبکه توسط وزارت متبوع
- عدم توجه پزشکان متخصص به مسیر ارجاع و نحوه ارجاع بیماران ، نحوه استفاده از دفترچه بیمه و سردرگمی بیماران در بیمارستانها
- عدم وجود هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ بین پزشکان متخصص سطح دو و سطح سه با پزشکان سطح یک
- عدم وجود Guideline به بخش خصوصی توسط پزشکان متخصص
- عدم فرهنگ سازی لازم در مردم در زمینه اهمیت سیستم ارجاع و اهداف پزشک خانواده
- تشویق بیماران توسط متخصصین به مراجعات مجدد جهت کنترل یا مراقبت درمان بوسیله سطح دو و کمک در افزایش موارد ارجاع بیماران به سطح دو
- عدم رعایت حضور پزشکان متخصص در ساعات اعلام شده ویزیت بیماران در درمانگاههای بیمارستان و سردرگمی بیماران
- عدم ارسال پس خوراند مراقبتهای بستری توسط بیمارستان به سطح یک
- بروز مشاجرات متعدد مراجعین با پزشک خانواده بدلیل تمایل بیمار به درمان توسط سطح تخصصی
- نبود امکانات کافی جهت ارجاع بیماران به بیمارستانها در بعضی مراکز بهداشتی درمانی ( آمبولانس )
- عملکرد ضعیف بیمارستانها و مراکز طرف قرارداد جهت نحوه ارائه خدمات پاراکلینکی و در نتیجه سردرگمی بیماران
- نبود نگرش سلامت محوری درپزشکان سطح 1
- افزایش مراجعات درمانی مردم وتوجه بیشتر به درمان تاسلامت درروستاها ، افزایش مصرف دارو
- نبود Guideline مناسب جهت درمان بیماریها توسط پزشک خانواده
- نامشخص بودن وضعیت ارجاع فوری بیماران ازخانه های بهداشت توسط بهورز ودرنتیجه سردرگمی بیماران درروستاهایی که دسترسی به مرکز بهداشت درمانی درخارج ازساعت اداری مقدور نمیباشد

ج) سایر چالشها

- تغییرات سریع دردستورالعملها
- عدم هماهنگی بین وزارت با اداره بیمه ووجود اختلافات زیاد دراجرای دستورالعملها
- طولانی بودن مسیر گزینش پزشکان قرارداد
- شفاف نبودن شرح وظایف ستاد اجرایی دانشگاه ومیزان اختیارات آن
- عدم هماهنگی بعضی ازادارات کل وزارت بهداشت بابرنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
- اجرای سلیقه ای قوانین پزشک خانواده دردانشگاه وایجاد نارضایتی دراستانهای هم جوار
- عدم وجودقانون مناسب برای ماندگاری پزشک درمراکز بهداشتی درمانی پس از عقد قرارداد
- عدم توافق بین سازمان نظام پزشکی ووزارت بهداشت ودرمان در دستورالعمل پرداخت تعرفه های پزشکان متخصص
- همکاری نامناسب نمایندگان مجلس ، شوراهای بهداشتی ، فرمانداری ، درزمینه اجرای برنامه بیمه روستایی وپزشک خانواده براساس دستورالعملها
- عدم توانایی در جذب نیروی پزشک به دلیل ضریب محرومیت پایین درشهرستانهای برخوردار
- جابجایی زیاد پزشکان درسطح 1 بدلیل مشکلات موجود فعلی طرح ودرنتیجه مختل شدن اهداف برنامه پزشک خانواده
- پاسخگویی به شکایات مکرر مردم ، شوراهای بهداشتی وفرمانداری ونمایندگان مجلس به دلیل افزایش توقعات خارج ازضوابط دستورالعملها
- عدم پذیرش خدمت جرمگیری ، کشیدن دندان ، ترمیم کلیه دندانها توسط بیمه روستایی
- پراکندگی جغرافیایی درمناطق روستایی کم جمعیت وحذف هزینه های زیاد جهت پوشش این مناطق

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر