توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:24:54 PM 1399 / 03 / 14
 

پزشک خانواده

درراستای تلاش پیگیر مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون بهداشت ودرمان وبا همکاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درقانون بودجه سال 1384 ، سازمان بیمه خدمات درمانی برای تمام ساکنین مناطق روستایی وشهرهای زیر 20000 نفر جمعیت ، امکان بهره مندی ازخدمات سلامت را درقالب برنامه پزشک خانواه وازطریق نظام ارجاع فراهم آورد برای ایجاد واطمینان ازدستیابی به نتایج به تدوین برنامه اجرائی وعملیاتی مشخص ، وجود ساختار مناسب برای دسترسی فراگیر ، مدیریت کارآمد ومبتنی برنتیجه ، نیروی انسانی آموزش دیده ، منابع کافی ، نظام گردش مالی به هنگام ونظام کنترلی تعریف شده نیاز است که دراین صورت می توان از موفقیت برنامه اطمینان یافت . اجرای برنامه مراقبتهای اولیه بهداشتی درنظام شبکه های بهداشتی درمانی مارا به این نتیجه منطقی می رساند که اجرای هربرنامه وطرح دیگر درمحیط روستائی کشور زمانی موفق خواهد بود که از اصول P .H .C پیروی کند . لذا اصول برقراری عدالت اجتماعی ، همکاری بین بخشی ، مشارکت مردمی واستفاده ازتکنولوژی مناسب ، مهمترین اصولی هستند که درتمام مراحل جاری برنامه باید به آنها توجه داشت واز آنها فاصله نگرفت .

مناسب ترین استراتژی اجرای برنامه بیمه روستائی درقالب نظام ارجاع ، طرح پزشک خانواده است . ( تأکید ماده 91 قانون برنامه چهارم ) در برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع ، پزشک عمومی وتیم وی مسئولیت سلامت افراد تحت پوشش را به عهده دارد وپس ازارجاع نیز مسئولیت پیگیر ادامه درمان با وی می باشد، لذا یکی ازمهمترین وظایف پزشک خانواده ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی توام می باشد، علاوه براین پزشک خانواده خدمات سلامت رابه جمعیت تحت پوشش بصورت فعال ارائه مینماید .

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر