EN |
    ورود
   12:00:24 PM

توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1399 / 04 / 24
 

وضعیت موجود :

جدول اطلاعات عمومی مراکز مجری برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده

ردیف

نام مراکز

جمعیت

فاصله تاشهرستان کاشان ( KM)

تعداد پزشک موجود

تعدادپزشک مورد نیاز

تاریخ پذیرش پزشک خانواده جدید

1

آذران

1012

72

1

-

 

2

ازوار

3009

53

1

-

 

3

جوشقان استرک

3424

28

1

-

 

4

حسنارود

3814

36

1

2

از شهریور ماه

5

سن سن

2652

38

1

-

 

6

قهرود

857

45

1

-

 

7

کله

1631

44

1

 

 

8

مرق

1445

40

1

 

 

9

ورکان

1209

73

1

 

 

10

فین

1189

-

 

1

-

 

11

امیر کبیر

449

-

12

قمصر

(شمس آبادی )

1780

27

1

-

 

13

قمصر

(شهید مطهری )

1829

30

1

-

 

14

نیاسر

2486

31

1

-

 

15

کامو

2012

75

1

1

از شهریور ماه

16

برزک

3317

5/51

1

-

 

17

جوشقانقالی

3705

80

1

2

از تیر ماه

18

مشکات

4785

28

1

-

 

19

وادقان

666

48

1

 

 

 

تلفن واحد گسترش   5556080  - 0361