توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:45:13 AM 1399 / 01 / 14
 
آزمایشگاههای تحت پوشش
آزمایشگاههای شهری شامل:

1-آزمایشگاه فاطمیه زیدی 2- آزمایشگاه گلابچی 3- آزمایشگاه مسلم ابن عقیل

آزمایشگاههای روستایی شامل:

1- آزمایشگاه برزک 2- آزمایشگاه جوشقان استرک 3- آزمایشگاه جوشقانقالی وکامو 4- آزمایشگاه قهرود 5- آزمایشگاه قمصر

مهمترین فعالیتهای آزمایشگاههای روستایی :

آزمایشگاههای روستایی به انجام آزمایشات روتین و همینطور انجام آزمایشات مشمول طرح بیمه روستایی می پردازند

مهمترین فعالیتهای آزمایشگاههای شهری :

1- آزمایشگاه مسلم ابن عقیل :

تشخیص بیماری سل بر اساس دید مستقیم باسیل سل در اسمیر تهیه شده وکشت نمونه ترشحات بیمار

2- آزمایشگاه فاطمیه زیدی :

- نمونه گیری وتشخیص بیماریهای منتقله از آب و غذا از جمله التور ، سالمونلوزیس ،شیگلوزیس در بیماران مشکوک و کسبه ای که باموادغذایی در ارتباط نزدیک هستند .
- نمونه گیری و تشخیص بیماریهای سالک ومالاریا وعوامل قارچی (پوستی و احشایی )
- انجام آزمایش آب شناسی
- طرح غربالگری ید در ادرار
- طرح غربالگری دیابت
- انجام آزمایشات مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری از قبیل HbsAg، HbcAg، HIV

3- آزمایشگاه گلابچی :

- انجام آزمایشات گروههای هدف بهداشت خانواده ،زنان باردار ،وکسانی که از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده می کنند.
- انجام آزمایشات غربالگری قبل از ازدواج از نظر بیماریهای مقاربتی و تالاسمی شامل : CBC ، HbA2 ، VDRL
- انجام آزمایشت پارازیتولوژی ومیکروبیولوژی برای کسانی که بامواد غذایی در ارتباط هستند .

                                                                                                        (آخرین بروز رسانی 27/6/1394)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر