توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

8:15:52 AM 1400 / 05 / 06
 

 تدوین فرایند ارسال فرمهای آماری از مراکز بهداشتی و درمانی به معاونت بهدشتی :

 • - بررسی قالب فرمهای آماری و ارائه پیشنهاد درخصوص تغییر یا ادغام فرم ها به منظور ایجاد کاربری بیشتر آنها
 • - تهیه لیست مجموعه فرمهای آماری موردنیاز حوزه معاونت بهداشتی بصورت سالیانه ( با هماهنگی واحدها )
 • - تعیین توالی ارسال ، تاریخ ارسال و نوع واحد ارسال کننده فرمهای آماری
 • - تعیین فرد مشخص در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی جهت نظارت و بررسی صحت داده های ثبت شده در فرمهای آماری

 جمع آوری کلیه فرمهای آماری از واحدهای محیطی:

 • دریافت مجموعه فرمهای آماری حوزه معاونت از مراکز محیطی
 • ثبت تاریخ ارسال فرمها از مراکز محیطی
 • بررسی کمی فرمهای آماری از لحاظ ارسال کامل آنها
 • ارائه پس خوراند به مسئول مرکز درخصوص نواقص فرمهای آماری
 • تفکیک و تحویل فرمهای آماری به واحدهای ستادی مربوطه

 ارزشیابی مراکز درخصوص ارسال فرمهای آماری :

 • مقایسه عملکرد مراکز درخصوص ارسال کامل و به موقع فرمهای آماری بصورت ماهانه
 • رتبه بندی مراکز از جهت ارسال کامل و به موقع فرمهای آماری به صورت سالیانه به منظور هرچه بهترشدن وضعیت ارسال آمارها

 بررسی، استخراج و تجزیه و تحلیل فرمهای آماری و محاسبه شاخص های بهداشتی :

 • ارزشیابی کیفی فرم بیماریهای نمونه ای ، بیماریهای کامل (مواردجدید بیماری) ،فرم مراجعین سرپایی، فرم ثبت مرگ و میر
 • ثبت فرمهای مذکور در برنامه نرم افزاری
 • جمع بندی و تجزیه و تحلیل فرمهای مذکور
 • محاسبه شاخصهای مربوطه نظیر محاسبه شیوع و بروز بیماریها ، محاسبه بار مراجعه به مراکز ، تهیه جدول عمر و محاسبه امید به زندگی شهرستان و ...

 ثبت مرگ و میر شهرستان ( DRS ) :

 • تهیه و توزیع گواهی های فوت استاندارد در سطح کل شهرستان
 • جمع آوری اطلاعات مرگ و میر از سازمانهای مربوطه نظیر ثبت احوال ، شهرداری ، پزشکی قانونی و ...
 • بررسی صحت داده های ثبت شده در گواهی های فوت
 • تعیین علت زمینه ای مرگ و کدگذاری آن با کتاب بین المللی طبقه بندی بیماریها ICD-10 
 • ورود اطلاعات مرگ و میر کل شهرستان درنرم افزار مربوطه
 • محاسبه انواع شاص هاو نمودارهای مربوط به مرگ و میرشهرستان نظیر: ده علت اول مرگ شهرستان ، مرگ و میر گروههای در معرض خطر و ...

 پایش و نظارت بر فعالیت های واحدها درخصوص آمار و اطلاعات :

 • تهیه چک لیست پایش سطح 1 ( پایگاهها و خانه های بهداشت ) و سطح 2 ( مراکز شهری و روستایی )
 • تهیه چک لیست پایش مرکز بهداشت آران و بیدگل
 • تهیه چک لیست پایش پزشکان و ماماهای طرح بیمه روستایی
 • انجام پایش و نظارت برعملکرد واحدهای مذکور طبق برنامه زمان بندی ابلاغ شده و براساس چک لیست های تهیه شده

 آموزش ها :

 • آموزش گروههای مختلف بهداشتی و درمانی بدو خدمت در حوزه معاونت بهداشتی
 • آموزش دانشجویان گروههای بهداشت عمومی
 • آمورش دانشجویان پزشکی اجتماعی 
 • آموزش پرسنل درخصوص اهمیت آمار و اطلاعات
 • آموزش پزشکان درخصوص نحوه تکمیل گواهی فوت و تعیین زنجیره علل مرگ و میر

 سایر فعالیتهای واحد :

 • تدوین برنامه عملیاتی واحد آمار
 • تدوین فرایند فعالیتهای واحد آمار شبکه بهداشت آران و بیدگل
 • همکاری درجمع آوری اطلاعات موردنیاز هیأت امناء دانشگاه
 • ارائه آمار و اطلاعات به ارگانها ، سازمانها ، محققین و ...- برگزاری ، همکاری و شرکت درجلسات ، کمیته ها و کارگاههای مختلف مربوط به واحد آمار - انجام سایر امور اداری محوله بر حسب مورد 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر