توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:59:09 PM 1401 / 07 / 13
 
 
 
کارشناس مسئول : مهندس محمدرضا باغشیخی 
 
بهداشت حرفه ای :
بهداشت حرفه ای عبارتست از علم وهنر تامین بالاترین سطح سلامت نیروی کار و حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران از طریق ایجاد محیط کار سالم بوسیله شناسایی ، اندازه گیری ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
 

 

:اهداف بهداشت حرفه ای


- تامین و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل
- پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار
- تطابق شرایط کار با انسان

 

:معرفی واحد وتشکیلات بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، 9834 کارگاه خانگی و غیر خانگی با 63330 شاغل را تحت پوشش بازدید و خدمات بهداشت حرفه ای قرار داده است . همچنین با پیگیریها و نظارتهای پرسنل این معاونت 208کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، 110 باب خانه بهداشت کارگری و 113 ایستگاه بهگر مشغول فعالیت می باشند. تعداد مراکز دارای مجوز خدمات طب کار 5 مرکز و تعداد شرکت های دارای مجوز خدمات  بهداشت حرفه ای 2 مورد و تعداد مراکز بهداشتی درمانی دارای پرسنل بهداشت حرفه ای 25 مرکز می باشد .
 
نقش بهداشت حرفه ای در توسعه پایدار

بنابر اعلامیه کنفرانس عالی ریو توسعه پایدار به عنوان یک استراتژی برای برآورد نیازهای جمعیت موجود دنیا بدون داشتن آثار سوئی روی سلامت انسان و محیط زیست و بدون به مخاطره انداختن منابع جهانی و بدون به خطر انداختن
قابلیت های تولید در آینده در نظر گرفته می شود . بر اساس این اعلامیه ، انسان ها نقش محوری در ارتباط با توسعه پایدار بر عهده داشته و مستحق برخورداری از یک زندگی بارور و سالم هماهنگ با طبیعت می باشند .

در مبحث بهداشت حرفه ای تغییر عبارات فوق در واقع ایفای نیازهای مادی با کار و دیگر فرآیندهای تولیدی بدون ایجاد خطر برای سلامتی انسان ، اکوسیستم ، منابع پایه ، بهداشت جامعه ، در کوتاه مدت یا بلند مدت خواهد بود . بهداشت حرفه ای به عنوان عنصری اساسی یک بعد بهداشتی و اجتماعی از اصل توسعه پایدار را تشکیل می دهد و مسلما عملکردهای بهداشت حرفه ای مجموعه ای از فعالیت های کلیدی است که رسیدن به توسعه پایدار را تسهیل می کند .

نقش محوری بهداشت حرفه ای در توسعه پایدار

1) پیشگیری از حوادث ،آسیب های و بیماریهای شغلی و حفاظت کارگران در مقابل فشارهای بیش از حد جسمی و روانی بر استفاده بهینه از منابع محدود موجود و به حداقل رساندن کاهش غیر ضروری منابع مادی و انسانی دلالت دارد.
2) هدف از محیط کار ایمن و سالم ، بکارگیری ایمن ترین تکنولوژی همراه با مصرف انرژی کم ، ایجاد آلودگی کمتر و تولید مواد زائد کم می باشد و در اغلب کشورها قوانین مربوط به بهداشت حرفه ای بر استفاده از بهترین تکنولوژی که دسترسی به آن نیز ممکن باشد ، تاکید دارد .
3) بکارگیری اصول بهداشت حرفه ای موجب افزایش کیفیت محصولات ، بهره وری و فرآیند مدیریت گردیده و بنابراین در ممانعت از افت غیر ضروری انرژی و مواد و همچنین پیشگیری از اثرات ناخواسته بر روی محیط زیست نقش موثری خواهد داشت .
4) اغلب مخاطرات محیط از محیط های کاری همچون صنعت ، کشاورزی ، حمل و نقل و خدمات ، ناشی
می شوند. کارشناسان و دیگر افراد مسئول در امر بهداشت حرفه ای به خوبی از فرآیندها و عواملی که ممکن است برای محیط زیست مخاطره آمیز باشد ، آگاهی دارند و اغلب این اطلاعات در مراحل اولیه بروز مشکل در اختیار آن ها قرار می گیرد و بنابراین قادرند پیشگیری های اولیه را انجام دهند در غیر این صورت عناصر مخاطره آمیز در محیط پراکنده خواهند شد.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر