توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:38:16 AM 1400 / 05 / 06
 

قوانین جاری بهداشت محیط

کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله بعد از کشف توقیف میشود. هرگاه وزارت بهداری یا موسسات مسؤول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان بفروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد. هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم میشود.
  • ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی :
شرکتهای پخش ، فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالاهای خوردنی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی میباشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند.
  • ماده 37 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی :
فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند . عرضه و تحویل کالا با علم بر غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب میشود.
  • ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی :
متصدیان و مسؤولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند.

متخلفین از مواد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:

  • مرتبه اول : جریمه نقدی از مبلغ یکهزار تا پنجاه هزار ریال
  • مرتبه دوم : جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال
  • مرتبه سوم : جریمه نقدی از مبلغ چهارهزار تا دویست هزار ریال
  • مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، زندان از یک تا شش ماه

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر