توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:02:32 PM 1401 / 07 / 13
 
 
کارشناس مسئول: مهندس محسن فتحی مقدم
 
شرح وظایف واحد بهداشت محیط حوزه معاونت بهداشتی

1- برنامه ریزی
 -1 تدوین طرح جامع عملیاتی در ستاد معاونت بهداشتی
 -2 تدوین طرحهای مداخله ای
 -3 تدوین برنامه ستاد فوریتهای سلامت محیط
 -4 شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی ، شناسائی منابع، مشکلات بهداشتی مربوط به سلامت محیط و تعیین اولویتها
2- عضویت در کمیسیون ها ، شوراها ، وجلسات کارگروه
 -1 عضویت در کمیته التور
-2  عضویت در کمیته شبنم
-3 عضویت در کمیته دخانیات
-4 عضویت در کمیته نظارت و بازرسی بازرگانی
5 - عضویت در کمیته رسیدگی به شکایات آرد و نان
6 - عضویت در کمیته مدیریت پسماندها
 -7 عضویت در کمیته شهرسالم و روستای سالم
8- عضویت در کمیته آنفلوآنزای پرندگان
9- عضویت در کمیته مرکزی کنترل عفونتهای بیمارستانی
11- عضویت در شورای پژوهشی معاونت
12- عضویت در کمیته اعتبار بخشی بیمارستانها
-13 عضویت در کمیته شیر مدارس
-14 عضویت در کمیسیون ماده 20 فوق العاده اشعه
-16 عضویت در کمیته ستاد نظافت و پاکیزگی
3- بازدید و کنترل
-1 بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ، درمانگاهها وبیمارستانها
-2 بازدید از مراکز پرتو پزشکی
-3 بازدید از مراکز مشاوره ترک دخانیات و کمپ های ترک اعتیاد وmmtوdic
-4 بازدید مجدد و کنترلی جهت پایش شکایت از بازرسین
-5 بازدید وکنترل مراکز منحصر به فرد،فوری، ویژه ومحرمانه و....
-6
بازدید و کنترل مراکز توانبخشی و آسایشگاه سالمندان و معلولین
-7 بازدید و نظارت بر محل احداث دکل های مخابراتی و ایستگاه برق فشارقوی
-8 بازدید از محل و سایت دفن زباله های شهری و روستایی
4- جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات
 -1 تکمیل فرمهای آماری درمراکز بهداشتی درمانی
 -2 جمع بندی فرمهای آماری ارسالی از مراکز بهداشت در معاونت امور بهداشتی
 -3 تهیه کارنامه عملکرد شش ماهه وسالیانه
 -4 ارسال بازخوراندآمار و فعالیت های انجام شده به مراکز بهداشت
 -5 تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی از مراکز ومقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل
-6بروز رسانی اطلاعات آمار در فایل های پرتال وزارتخانه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر