توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:40:18 AM 1400 / 05 / 06
 

 جوانی دوران تجارب سبز است. سبز سمبول طراوت، تازگی، روییدن و بهار است وسرما را از خاطره ها می زداید و خورشید را باهمه لطفش به یاد می آورد.بی شک سلامت جسمی، روحی و روانی در این مقطع زندگی اساس احساسات زیبا و تجربیات موفق است.. جوان خود را در میان انبوهی از نیازهای جدید واحساسات نو می بیند، تغییراتی که به خودی خود ذاتی مقدس دارد و هدفش آماده سازی انسان برای برعهده گرفتن مسئولیتهای زندگی اجتماعی و خانوادگی است.جوان باید بداند که چه مسائلی روح و جسمش را تهدید می کند. او باید بداندکه در مقابل تواناییهایی که خداوند به او اعطا نموده، چه مسئولیتهایی دارد.او باید روشهای حفظ سلامت خود را بشناسد و با آگاهی بر تهدیدات بیرونی مقابله کند و درعین حال از جوانی خود لذت برد و آنرا در خدمت ارتقاء خود وجامعه بکار گیرد.

 سلامت جوانان در اصل 30 قانون اساسی و ماده های 19 و 41 قانون پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
ماده41قانون برنامه پنجم توسعه بند الف بیان میدارد که بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد برنامه ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم جهت اجرایی شدن اسناد در طول سالهای برنامه به عمل آید.و بند این قانون به سنجش و پایش میزان تحقق شاخص های مصوب شورای عالی جوانان در خصوص اجرایی نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان اشاره مینماید.در این مقوله حرکت و همت بین بخشی فی مابین نهادها و سازمانهای ذینفع از موارد بسیار مهم میباشد که نقش اصلی را وزارت ورزش و جوانان در مشارکت با سایر ذینفعان منجمله وزارت بهداشت ایفا مینماید.

  لذا یکی ازتعهدات مهم دولت تاپایان برنامه پنجم  توسعه ساماندهی به امورجوانان  بلاخص در بخش بهداشت و درمان به ویژه در عرصه های  پیشگیری از ایدز ، اعتیاد ، ارتقا شیوه زندگی و افزایش مشارکت آنان در  زمینه برنامه ریزی و سیاست گذاری سلامت   می باشد .

وضعیت موجود: در حال حاضر حدود 30% جمعیت تحت پوشش دانشگاه جوان هستند

که از این تعداد 65%در شهرها و31درصد در روستا ها زندگی می کنند . در حالی که درجهان نزدیک به یک پنجم جمعیت جوانند که 60 درصد آنها در کشورهای آسیایی هستند . علیرغم کاهش نرخ رشد جمعیت ،نرخ رشد جمعیت جوان در بالاترین میزان خود در کشور ما قرار دارد و به لحاظ جوانی رتبه دوم جمعیت جوان را کسب کرده است.نرخ با سوادی جوانان 19-15 ساله در کشور در سال 1390 به میزان97درصد رسیده است. همچنین نرخ باسوادی جوانان 24-20 ساله 8/95 درصد می باشد.

جدول شماره 1: فراوانی جمعیت جوان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ابتدای سال 99 (به تفکیک منطقه)

جنس

کاشان

آران و بیدگل

دانشگاه

مرد

27383

8716

36099

زن

30152

8914

39066

مجموع

57535

17630

75165

 

اولویت بندی مشکلات سلامت جوانان :

1- آگاهی ناکافی جوانان در حیطه سلامت جسمی

2- آگاهی ناکافی جوانان در حیطه سلامت روانی

3- آگاهی ناکافی جوانان در حیطه سلامت معنوی

4- آگاهی ناکافی جوانان در حیطه سلامت اجتماعی

5- کاهش نرخ ازدواج مناسب در جوانان

6- کاهش فعالیت فیزیکی در جوانان

7- بروز سوانح و حوادث ترافیکی درجوانان

8 ـ ترویج الگوی مصرف نادرست تغذیه در جوانان

9ـ روند رو به رشد رفتارهای پرخطر در جوانان(استفاده از الکل و سایر مواد مخدر )

9- ناکافی بودن اطلاعات جوانان درخصوص سلامت باروری

10- عدم آگاهی جوانان غیر شاغل به تحصیل در زمینه سلامت

11ـ بروز سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان

12ـ کافی نبودن مهارتهای زندگی درجوانان

13- نامشخص وگسترده بودن چارچوب کار درحیطه سلامت باروری

14ـ آماده نبودن بستر برای انجامب رنامه های سلامت باروری

عنوان برنامه : خدمات مراقبتی جوانان گروه سنی 29-18سال

هدف کلی :

تأمین و ارتقاء سلامت جوانان (29-18سال) تحت پوشش مراکز و پایگاهها وخانه های خدمات جامع سلامت  شهری و روستایی از طریق ارزیابی  دوره ای (هر سه سال یک بار)سلامت گروه سنی 29-18سالمطابق سامانه سیب

اهداف اختصاصی :

1- ارزیابی مراقبتی دوره ای سلامت گروه سنی 29-18سال برای حداقل 33%از جوانان تحت پوشش مراکز و پایگاهها و خانه های خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در طول یک سال

2-انجام غربالگری سلامت روان حداقل 33%از جوانان تحت پوشش مراکز و پایگاهها و خانه های خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

3-انجام غربالگری رفتارهای تغذیه ای حداقل 33%از جوانان تحت پوشش مراکز و پایگاهها و خانه های خدمات جامع سلامت شهری و روستایی توسط مراقبین سلامت

4-انجام غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار، الکل و مواد حداقل 33%از جوانان تحت پوشش مراکز و پایگاهها و خانه های خدمات جامع سلامت شهری و روستایی توسط مراقبین سلامت

5-انجام غربالگری خودکشی، صرع، معلولیت ذهنی حداقل33% از جوانان تحت پوشش مراکز و پایگاهها و خانه های خدمات جامع سلامت شهری و روستایی توسط مراقبین سلامت

6-انجام غربالگری سلامت اجتماعی حداقل 33% از جوانان تحت پوشش مراکز و پایگاهها و خانه های خدمات جامع سلامت شهری و روستایی توسط مراقبین سلامت

7-انجام معاینه عمومی پزشکی حداقل 33% از جوانان تحت پوشش مراکز و پایگاهها و خانه های خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

برنامه آموزش سلامت جوانان (آموزش خود مراقبتی ،پیشگیری از رفتارهای پر خطر، پیشگیری از حوادث ترافیکی)

هدف کلی :

ارتقاء آگاهی و  بهبود نگرش و عملکرد بهداشتی جوانان در زمینه موضوعات سلامت

اهداف اختصاصی :

1 - ارتقاء آگاهی و نگرش 20% درصد مراقبین سلامت  در زمینه موضوعات سلامت  مرتبط با جوانان

2- ارتقاء آگاهی 40% درصدجوانان در زمینه موضوعات سلامت مرتبط با جوانان

برنامه آموزش ازدواج مناسب درجوانان

هدف کلی:

ارتقاءآگاهی و نگرش گروه هدف درزمینه ازدواج مناسب درجوانان

اهداف اختصاصی:

1-ارتقاءدانش و آگاهی 20درصد مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت در زمینه ازدواج مناسب در جوانان

2-ارتقاء آگاهی و نگرش 20%درصدجوانان درزمینه ازدواج مناسب در جوانان

3-ارتقا،آگاهی و نگرش  20%والدین در زمینه ازدواج مناسب در جوانان

برنامه ارتقاءآگاهی ومهارت جوانان گروه سنی 29-18سال در زمینه مکمل یاری با مگادوز ویتامین "D "

هدف کلی:

ارتقاءآگاهی و مهارت جوانان گروه سنی 29-18سال در زمینه مکمل یاری با مگادوز ویتامین "D

اهداف اختصاصی:

1-ارتقاءآگاهی و مهارت تغذیه ای حدود 100%جوانان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت

2-مکمل یاری با مگادوز ویتامین "D " به صورت ماهیانه به مدت 9 ماه متوالی برای حدود 100%جوانان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت

 

برنامه پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویروس در گروه هدف جوانان

هدف کلی :

پیشگیری و کنترل بیماری کووید-19  در جوانان

اهداف اختصاصی:

- افزایش آگاهی ، نگرش و عملکرد 100%مسئولین(در بخش های مختلف اعم از دانشگاهها ، کارخانجات و واحدهای تولیدی ، پادگانها و ورزشگاهها وسایر مراکز تجمعی جوانان )در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویروس درجوانان

- افزایش آگاهی ، نگرش و عملکرد حدود 100% جوانان  در خصوص خودمراقبتی و کنترل بیماری کرونا ویروس

 

                                                                                                                                           (آخرین بروز رسانی 15/5/99)

 

 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر