توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:18:04 AM 1399 / 03 / 14
 

قابل توجه جوانان عزیز :

سایت جوان سالم جهت استفاده شما عزیزان راه اندازی شد .جهت استفاده به آدرس javanesalemمراجعه نمایید.
 مقدمه :جوانی دوران تجارب سبز است. سبز سمبول طراوت، تازگی، روییدن و بهار است وسرما را از خاطره ها می زداید و خورشید را باهمه لطفش به یاد می آورد.بی شک سلامت جسمی، روحی و روانی در این مقطع زندگی اساس احساسات زیبا و تجربیات موفق است.. جوان خود را در میان انبوهی از نیازهای جدید واحساسات نو می بیند، تغییراتی که به خودی خود ذاتی مقدس دارد و هدفش آماده سازی انسان برای برعهده گرفتن مسئولیتهای زندگی اجتماعی و خانوادگی است.جوان باید بداند که چه مسائلی روح و جسمش را تهدید می کند. او باید بداندکه در مقابل تواناییهایی که خداوند به او اعطا نموده، چه مسئولیتهایی دارد.او باید روشهای حفظ سلامت خود را بشناسد و با آگاهی بر تهدیدات بیرونی مقابله کند و درعین حال از جوانی خود لذت برد و آنرا در خدمت ارتقاء خود وجامعه بکار گیرد.

 سلامت جوانان در اصل 30 قانون اساسی و ماده های 19 و 41 قانون پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
ماده41قانون برنامه پنجم توسعه بند الف بیان میدارد که بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد برنامه ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم جهت اجرایی شدن اسناد در طول سالهای برنامه به عمل آید.و بند این قانون به سنجش و پایش میزان تحقق شاخص های مصوب شورای عالی جوانان در خصوص اجرایی نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان اشاره مینماید.در این مقوله حرکت و همت بین بخشی فی مابین نهادها و سازمانهای ذینفع از موارد بسیار مهم میباشد که نقش اصلی را وزارت ورزش و جوانان در مشارکت با سایر ذینفعان منجمله وزارت بهداشت ایفا مینماید.


  لذا یکی ازتعهدات مهم دولت تاپایان برنامه پنجم  توسعه ساماندهی به امورجوانان  بلاخص در بخش بهداشت و درمان به ویژه در عرصه های  پیشگیری از ایدز ، اعتیاد ، ارتقا شیوه زندگی و افزایش مشارکت آنان در  زمینه برنامه ریزی و سیاست گذاری سلامت   می باشد .

وضعیت موجود: در حال حاضر حدود 30% جمعیت تحت پوشش دانشگاه جوان هستند

که از این تعداد 65%در شهرها و31درصد در روستا ها زندگی می کنند . در حالی که درجهان نزدیک به یک پنجم جمعیت جوانند که 60 درصد آنها در کشورهای آسیایی هستند . علیرغم کاهش  نرخ رشد جمعیت ،نرخ رشد جمعیت جوان در بالاترین میزان خود در کشور ما قرار دارد و به لحاظ جوانی رتبه دوم جمعیت جوان را کسب کرده است.نرخ با سوادی جوانان 19-15 ساله در کشور در سال 1390 به میزان97درصد رسیده است. همچنین نرخ باسوادی جوانان 24-20 ساله 8/95 درصد می باشد.

دول شماره 1: فراوانی جمعیت جوان در شهرستان کاشان درسال94(به تفکیک منطقه)

جنس

رنج سنی

منطقه شهری

منطقه روستایی

کل

زن

مجرد

23391

554

23945

متاهل

1903

846

20155

کل

42700

1400

44100

مرد

مجرد

     

متاهل

     

کل

38743

2019

40762

مجموع مرد و زن جوان

81443

3419

84862

 

جدول شماره2: فراوانی سنی جمعیت جوان در شهرستان آران وبیدگل درسال94(به تفکیک منطقه)

جنس

رنج سنی

منطقه شهری

منطقه روستایی

کل

زن

مجرد

3251

339

5390

متاهل

6440

1144

7584

کل

9691

1483

11174

مرد

مجرد

     

متاهل

     

کل

9126

1605

10731

مجموع مرد و زن جوان

18817

3088

21905

 

اولویت بندی مشکلات سلامت جوانان :

1- آگاهی ناکافی جوانان در حیطه سلامت جسمی

2- آگاهی ناکافی جوانان در حیطه سلامت روانی

3- آگاهی ناکافی جوانان در حیطه سلامت معنوی

4- آگاهی ناکافی جوانان در حیطه سلامت اجتماعی

5- کاهش نرخ ازدواج مناسب در جوانان

6- کاهش فعالیت فیزیکی  در جوانان

7- بروز سوانح و حوادث ترافیکی درجوانان

8 ـ ترویج الگوی مصرف نادرستتغذیهدر جوانان

9ـ روند رو به رشد رفتارهای پرخطر در جوانان(استفاده از الکل و سایر مواد مخدر )

9- ناکافی بودن اطلاعات جوانان درخصوص سلامت باروری

10- عدم آگاهی جوانان غیر شاغل به تحصیل در زمینه سلامت

11ـ بروز سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان

12ـ کافی نبودن مهارتهای زندگی درجوانان

13- نامشخص وگسترده بودن چارچوب کار درحیطه سلامت باروری

14ـ آماده نبودن بستر برای انجامبرنامه های سلامت باروری

برنامه سنچش سلامت دانشجویان بدو ورود به دانشگاه بر اساس شناسنامه سلامت :

هدف کلی :تامین و ارتقاء سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جدید الورود به دانشگاه

اهداف اختصاصی :

• ارزیابی مقدماتی حدود 100 درصد دانشجویان جدید الورود دانشگاه
• معاینه عمومی پزشکی حدود 100 درصد دانشجویان جدید الورود دانشگاه
• شناسایی دانشجویان دارای اختلال یا بیماری در دانشگاه ، پیگیری و ارجاع دانشجویان نیازمند ارجاع تخصصی
• تکمیل شناسنامه سلامت دانشجو جهت حدود 100 درصد دانشجویان جدید الورود دانشگاه

برنامه آموزش خودمراقبتی درجوانان

هدف کلی:

ارتقاءآگاهی و نگرش گروه هدف درزمینهمفاهیم خودمراقبتی درجوانان

اهداف اختصاصی:

1- ارتقاءآگاهی و نگرش 100درصدپزشکان مراکزبهداشتی ودرمانی در زمینه مفاهیم خودمراقبتی درجوانان

2- ارتقاء آگاهی و نگرش 5درصدکارشناسان ستادی درزمینه مفاهیم خودمراقبتی در جوانان   

3- ارتقاآگاهی 5 درصدجوانان (دانشجویان )درزمینه خودمراقبتی درجوانان (ازطریق اجرای برنامه ارزیابی سبک زندگی دانشجویان و ارسال پیامک به ایشان در زمینه موضوع مورد اشاره )

برنامه آموزش ازدواج مناسب درجوانان

هدف کلی:

ارتقاءآگاهی و نگرش گروه هدف درزمینهازدواج مناسب درجوانان

اهداف اختصاصی:

1- ارتقاءدانش و آگاهی 10درصد پرسنل مراکزبهداشتی درمانی در زمینه ازدواج مناسب در جوانان

2- ارتقاء آگاهی و نگرش 5درصدجوانان درزمینه ازدواج مناسب در جوانان

3- ارتقا،آگاهی و نگرش والدین در زمینه ازدواج مناسب در جوانان


                                                                                                                                          (آخرین بروز رسانی 6/10/1395)
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر