توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:42:02 PM 1401 / 07 / 13
 

کارشناس مسئول:شهناز خاندایی

مقدمه:

 این واحد می کوشد تا نوجوانان و جوانانی توانمند و سالم در همه ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی پرورش یابند به طوریکه آنها از معیارهای شیوه زندگی سالم در تمام طول عمرحتی در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد همیشه با نشاط و کارآمد زندگی نمایند. در این راستا مشخص نمودن اولویتها ، اهداف و استانداردهای عملکردی ، پایش بروندادها ، پیامدها ، ارزیابی و استفاده از منابع از اهمیت بالایی برخوردار است.
شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان و مدارس:
1. جمع آوری، جمع بندی و تحلیل اطلاعات و امار فعالیتها و گزارش به دفتر سلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت
2. بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها
3. همکاری در انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
4. تشکیل و شرکت در کمیته علمی و فنی استان بمنظور بهره گیری تجارب
5. برگزاری کارگاه و سمینار کنفرانس علمی و....
6. تهیه متون و تدوین و ارائه رسانه و مدول های علمی و آموزشی در زمینه سلامت مداری برای گروههای هدف برنامه های سلامت مدارس (دانش آموزان، والدین پرسنل و کارکنان مداری و معلمین)
7. آموزش تکنولوژی جدید خدمات بهداشت مداری از طریق پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی آموزشی
8. اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
9. بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستانها و همکاری در جهت رفع آنها
10. پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات
11. انجام هماهنگی های درون بخش
12. هماهنگی و همکاری با سایر بخشهای مرتبط، در جهت توسعه برنامه های سلامت مدارس و نوجوانان
13. هماهنگی و همکاری با ادارات کل آموزش و پرورش
14. فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء سلامت مدارس
15. همکاری با دفتر سلامت جوانان نوجوانان و مدارس در برنامه ریزی تفضیلی
16. همکاری در تدوین بودجه پیشنهادی و تخصیص بودجه به شهرستانها
17. نظارت، پایش، ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیتهای مدارس در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه
18. تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه واحد
19.تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس در منطقه تحت پوشش
ضرورت سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس را میتوان بطور خلاصه بشرح ذیل بیان نمود :
1-نوجوانان و جوانان (دانش آموزان و دانشجویان و ...)بخشی عظیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند.
2-آموزش و سلامت از حقوق اساسی شهروندان و لازم و ملزوم یکدیگر می باشد.
3-دانش آموزان، کودکان و نوجوانانی هستندکه دربهترین سن برای فراگیری، مهارتهای سالم زیستن می باشند.
4-بنیان بسیاری از رفتارهای تأثیرگذار بر سلامت و شیوه زندگی افراد در سنین نوجوانی و جوانی نهادینه می شود.
5-نوجوانان و جوانان در جامعه کنونی مابه لحاظ چالشهای موجود پیش روی آنان، از مهمترین گروههای آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند.
6-مراکز آموزشی، این امکان ارزشمند را فراهم می سازد تا در زمانها و مکانهای مشخص به افراد گروه هدف برنامه های سلامت جوانان و مدارس دسترسی داشته باشیم.
7-نوجوانان و جوانان امروز والدین فردا هستند آنهامی توانند تأثیرات شگرفی درسلامت خانواده وجامعه داشته باشند.
وضعیت موجود مدارس:
اطلاعات اختصاصی :
در سال تحصیلی 99-98جمعیت دانش آموزی دانشگاه کاشان80086 نفر می باشد که76600  دانش آموز درشهرو1323دانش آموزدر روستا مشغول به تحصیل می با شند.

جدول شماره 1 :آمار دانش آموزان و مدارس تحت پوشش دانشگاه بر اساس گزارش آموزش و پرورش- سال تحصیلی 99-98

 

تعداد مدارس در مقاطع مختلف

تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف

جنسیت

ابتدایی

متوسطه دور اول

متوسطه عمومی و

هنرستان

جمع

ابتدایی

متوسطه دور اول

متوسطه عمومی و

هنرستان

جمع

شهر

دختر

102

56

51

209

20809

8663

7529

37001

پسر

104

53

50

207

21644

9263

7410

38317

مختلط

12

1

1

14

1268

10

4

1282

جمع

218

110

102

430

43721

17963

14943

76600

روستا

دختر

6

9

3

18

552

348

164

1064

پسر

9

9

1

19

643

411

45

1099

مختلط

31

3

0

34

1262

61

0

1323

جمع

46

21

4

71

2457

820

209

3486

شهروروستا

جمع کل

264

131

106

501

46178

18756

15152

80086

 

 

 با توجه به اینکه  6/95% از جمعیت دانش آموزی در مناطق شهری مشغول به تحصیل می باشند،لذا خدمات مراقبتی وهمچنین آموزش سلامت در مناطق شهری از اولویت خاصی برخوردار است.

                        

                                                                                              (آخرین بروز رسانی 31/4/99)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر