توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:54:50 AM 1399 / 04 / 22
 
کارشناس مسئول : شهناز خاندایی

مقدمه:

 این واحد می کوشد تا نوجوانان و جوانانی توانمند و سالم در همه ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی پرورش یابند به طوریکه آنها از معیارهای شیوه زندگی سالم در تمام طول عمرحتی در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد همیشه با نشاط و کارآمد زندگی نمایند. در این راستا مشخص نمودن اولویتها ، اهداف و استانداردهای عملکردی ، پایش بروندادها ، پیامدها ، ارزیابی و استفاده از منابع از اهمیت بالایی برخوردار است.
شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان و مدارس:
1. جمع آوری، جمع بندی و تحلیل اطلاعات و امار فعالیتها و گزارش به دفتر سلامت جوانان مدارس وزارت بهداشت
2. بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها
3. همکاری در انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس
4. تشکیل و شرکت در کمیته علمی و فنی استان بمنظور بهره گیری تجارب
5. برگزاری کارگاه و سمینار کنفرانس علمی و....
6. تهیه متون و تدوین و ارائه رسانه و مدول های علمی و آموزشی در زمینه سلامت مداری برای گروههای هدف برنامه های سلامت مدارس (دانش آموزان، والدین پرسنل و کارکنان مداری و معلمین)
7. آموزش تکنولوژی جدید خدمات بهداشت مداری از طریق پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی آموزشی
8. اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
9. بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستانها و همکاری در جهت رفع آنها
10. پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات
11. انجام هماهنگی های درون بخش
12. هماهنگی و همکاری با سایر بخشهای مرتبط، در جهت توسعه برنامه های سلامت مدارس و نوجوانان
13. هماهنگی و همکاری با ادارات کل آموزش و پرورش
14. فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء سلامت مدارس
15. همکاری با دفتر سلامت جوانان نوجوانان و مدارس در برنامه ریزی تفضیلی
16. همکاری در تدوین بودجه پیشنهادی و تخصیص بودجه به شهرستانها
17. نظارت، پایش، ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیتهای مدارس در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه
18. تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه واحد
19.تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس در منطقه تحت پوشش
ضرورت سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس را میتوان بطور خلاصه بشرح ذیل بیان نمود :
1-نوجوانان و جوانان (دانش آموزان و دانشجویان و ...)بخشی عظیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند.
2-آموزش و سلامت از حقوق اساسی شهروندان و لازم و ملزوم یکدیگر می باشد.
3-دانش آموزان، کودکان و نوجوانانی هستندکه دربهترین سن برای فراگیری، مهارتهای سالم زیستن می باشند.
4-بنیان بسیاری از رفتارهای تأثیرگذار بر سلامت و شیوه زندگی افراد در سنین نوجوانی و جوانی نهادینه می شود.
5-نوجوانان و جواناندر جامعه کنونی مابه لحاظ چالشهای موجود پیش روی آنان، از مهمترین گروههای آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند.
6-مراکز آموزشی، این امکان ارزشمند را فراهم می سازد تا در زمانها و مکانهای مشخص به افراد گروه هدف برنامه های سلامت جوانان و مدارس دسترسی داشته باشیم.
7-نوجوانان و جوانان امروز والدین فردا هستند آنهامی توانند تأثیرات شگرفی درسلامت خانواده وجامعه داشته باشند.
وضعیت موجود مدارس:
اطلاعات اختصاصی :
در سال تحصیلی 95-94جمعیت دانش آموزی شهرستان کاشان50792 نفر می باشد که49248  دانش آموز درشهرو1544دانش آموزدر روستا مشغول به تحصیل می با شند.

جدول شماره 1 :آمار دانش آموزان و مدارس تحت پوشش دانشگاه بر اساس گزارش آموزش و پرورش- سال تحصیلی 95-94

 

تعداد مدارس در مقاطع مختلف

تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف

جنسیت

ابتدایی

متوسطه دور اول

متوسطه عمومی  و

هنرستان

جمع

ابتدایی

متوسطه دور اول

متوسطه عمومی و

هنرستان

جمع

شهر

دختر

80

51

54

185

16866

5186

8859

30911

پسر

84

46

45

175

17820

5366

8414

31600

مختلط

11

1

0

8

936

16

0

952

جمع

175

98

99

368

35622

10568

17273

63463

روستا

دختر

6

13

3

22

460

262

233

955

پسر

6

12

2

20

547

270

58

875

مختلط

30

0

0

30

1290

35

0

1325

جمع

42

25

5

72

2297

567

291

3155

شهروروستا

جمع کل

217

123

104

444

37919

11135

17564

66618

 

جدول شماره 2 :آمار دانش آموزان و مدارس تحت پوشش شهرستان کاشان بر اساس گزارش آموزش و پرورش- سال تحصیلی 95-94

 

تعداد مدارس در مقاطع مختلف

تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف

جنسیت

ابتدایی

متوسطه دور اول

متوسطه عمومی و

هنرستان

جمع

ابتدایی

متوسطه دور اول

متوسطه عمومی و

هنرستان

جمع

شهر

دختر

60

39

44

143

12902

3944

6955

23801

پسر

61

34

36

131

13581

4179

6795

24555

مختلط

10

1

0

11

876

16

0

892

جمع

131

74

80

285

27359

8139

13750

49248

روستا

دختر

0

9

2

11

0

137

77

214

پسر

0

8

2

10

0

134

58

192

مختلط

26

0

0

26

1103

35

0

1138

جمع

26

17

4

47

1103

306

135

1544

شهروروستا

جمع کل

157

91

84

332

28462

8445

13885

50792

 

جدول شماره 3 :آماردانش آموزان و مدارس تحت پوشش شهرستان آران و بیدگل بر اساس گزارش آموزش و پرورش- سال تحصیلی 95-94

 

تعداد مدارس در مقاطع مختلف

تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف

جنسیت

ابتدایی

متوسطه دور اول

متوسطه عمومی و هنرستان

 

جمع

ابتدایی

متوسطه دور اول

متوسطه عمومی و

هنرستان

جمع

شهر

دختر

20

12

10

42

3964

1242

1904

7110

پسر

23

12

9

44

4239

1187

1619

7045

مختلط

1

-

-

1

60

0

0

60

جمع

44

24

19

87

8263

2429

3523

14215

روستا

دختر

6

4

1

11

460

125

156

741

پسر

6

4

-

10

547

136

0

683

مختلط

4

-

-

4

187

0

0

187

جمع

16

8

1

25

1194

261

0

1611

شهروروستا

جمع کل

60

32

20

112

9457

2690

3679

15826


 با توجه به اینکه 96/96% از جمعیت دانش آموزی در مناطق شهری مشغول به تحصیل می باشند،لذا خدمات مراقبتی وهمچنین آموزش سلامت در مناطق شهری از اولویت خاصی برخوردار است.

لازم به ذکر است در حال حاضر34مربی بهداشت در مدارس کاشان و13مربی بهداشت در مدارس شهر آران و بیدگل مشغول به فعالیت می باشند .مربیان می توانند تعداد محدودی از دانش آموزان را در مناطق شهری پوشش دهند پوشش بهداشتی سایر دانش آموزان مناطق شهری و کل دانش آموزان مناطق روستایی توسط دانشگاه و نیروهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تابعه صورت می گیرد.

                                                                                                                                                                     (آخرین بروز رسانی 8/10/95)

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر