توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:07:43 AM 1399 / 03 / 14
 

تغذیه و پایش رشد کودکان

سابقه برنامه:
از حدود 40 سال پیش ، کارت رشد کودکان با دومنحنی استاندارد ( صدک های 3 و 5 ) تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. پس از سالها تجربه و انجام اصلاحات لازم از ابتدای سال 1381 به شکل کارت مراقبت کودک ویژه دختر و پسر با هفت منحنی استاندارد ( صدک های 3 و 10 و 25 و 50 و 75 و 90 و 100 ) برای کلیه متولدین صادر و تکمیل می شود.
 
 اهداف برنامه
هدف اختصاصی:
تشخیص به موقع و سریع اختلال رشد
 
هدف کلی:
بهبود تغذیه کودکان زیر 6 سال
 
شاخصهای عمده برنامه:
درصد کودکان زیر 6 سال با منحنی رشد زیر صدک سوم ( زیر 2 انحراف معیار از میانگین ) در سطح شهرستان ( به تفکیک سن ، جنس ، منطقه شهری و روستایی )
 
روند برنامه:
این برنامه در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در حال اجرا است.
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر