توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:13:54 PM 1401 / 07 / 13
 

 

بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت(Who) سلامت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی، احساس خود توانمندی، خودمختاری، کفایت، درک همبستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت‌های عقلی و هیجانی خویش است.

سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر است. سلامت روان به همه ما مرتبط است، نه فقط به کسانی که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند. به خاطر بسپاریم هیچ گروهی از بیماری‌های روانی مصون نیست.

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر