توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:17:24 PM 1399 / 01 / 19
 
 
کارشناس مسئول : دکتر مرضیه اخباری
 
بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت(Who) سلامت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی ، احساس خود توان مندی ، خود مختاری ، کفایت ، درک همبستگی بین نسلی وشناخت توانایی خود درمحقق ساختن ظرفیتهای عقلی وهیجانی خویش است . سلامت روان شامل افزایش توانائیهای افراد وجامعه وقادر سازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر است سلامت روان به همه ما مرتبط است نه فقط به کسانی که از بیماریهای روانی رنج میبرند بخاطر بسپاریم هیچ گروهی از بیماریهای روانی مصون نیست .

شرح وظایف واحد سلامت روان

1- تدوین برنامه جامع عملیاتی در مورد بیماریهای روانی عصبی و با توجه به اولویت های تعیین شده و ارائه به دفتر سلامت روانی اجتماعی وزارت متبوع

2- طراحی برنامه های مداخله ای سلامت روانی اجتماعی بر اساس نیازهای جمهیت های تحت پوشش

3- برگزاری کارگاه، سمینار و دوره های آموزشی سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد برای گروه های هدف

4- تهیه و تدوین مجموعه های آموزشی برای کلیه پرسنل بهداشتی درمانی بر اساس اولویت های آموزشی

5- بازدید و نظارت بر اجرای برنامه های اجرایی سلامت روان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

6- تشکیل کمیته های بهداشت روان شهرستان و پیشگیری از اعتیاد بر اساس برنامه های اجرایی

7- اجرای برنامه های بازآموزی برای پرسنل بهداشتی درمانی و دانشجویان پزشکی اجتماعی

8- شرکت در همایش ها، کنگره ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی مرتبط با برنامه

9- تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار برنامه های اجرایی و ارائه فیدبک به مراکز مرتبط

10- برآورد اعتبارات مورد نیاز و پیگیری و تأمین آن جهت اجرای برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد
 

                                                                                                  (آخرین بروزرسانی تاریخ 4/5/1394)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر